Banner strony

W dniu 20.09.2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można złożyć na piśmie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie (biuro nr: 6, 12 i 13) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy, w kwocie 3000,00 zł, przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 14. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477) – po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę.

 

Zmiana ustawy o dodatku węglowym

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła ZMIANY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA DODATKU WĘGLOWEGO. Najważniejsze zmiany wprowadzone znowelizowaną ustawą to:
– jeden dodatek dla wszystkich gospodarstw mieszkujących pod tym samym adresem;
– w przypadku złożenia wniosku o dodatek węglowy przez kilka osób zamieszkujących pod tym samym adresem, dodatek otrzyma wnioskodawca, który złożył wniosek jako pierwszy;
wydłużenie terminu rozpatrywania wniosku z 30 do 60 dni;
– dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022  r., poz. 1967)

 

Wzór wniosku

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach dotyczących dodatku węglowego

ZŁÓŻ_WNIOSEK_O_DODATEK_WĘGLOWY2.png

Dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Zgodnie z przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:
2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo
1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

W okresie od stycznia do lipca dochód gospodarstwa domowego ustalony jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2020 r. a od sierpnia do października podstawę stanowią dochody gospodarstwa domowego za 2021 r.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
– gospodarstwo 2–3-osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
– gospodarstwo 4–5-osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
– gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o  centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:
– elektronicznie ( za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym z wykorzystaniem profilu zaufanego) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.,
– tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.:
 • osobiście – wnioski można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, przy ul. Mickiewicza 2, pok. nr 12, 13 w godzinach pracy Ośrodka – pod warunkiem zachowania wszelkich rygorów sanitarnych wynikających z obowiązujących obostrzeń.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w siedzibie GOPS Nowy Żmigród oraz na stronie internetowej www.gopsnowyzmigrod.pl.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1)

Rozporządzenie Ministra klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2)

WZÓR WNIOSKU

Wskazówki jak wypełnić wniosek

Klauzula informacyjna – dodatek osłonowy

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w Gminie Nowy Żmigród

Program zapewnia usługę asystenta osobistego dla osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  a) o stopniu znacznym lub
  b) o stopniu umiarkowanym lub
  c) traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystencji osobistej mogą  w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

W Gminie Nowy Żmigród planuje się objęcie wsparciem asystenta 15 osób, a średnia ilość godzin na osobę zaplanowana została na poziomie 200 h rocznie. 

Limit godzin usług asystencji osobistej wynikający z Programu na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 360 godzin rocznie dla:
  a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  b) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o złożenie Karty zgłoszenia (druk w załączeniu) oraz aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności lub równoważnym  w terminie do 14.03.2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, w godzinach pracy Ośrodka.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem telefonu: 13 448 26 46, a także na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-rusza-nabor-wnioskow-do-edycji-2022

W załączeniu:

Regulamin Rekrutacji i Realizacji Programu w Gminie Nowy Żmigród

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Karta zgłoszenia do Programu

Karta realizacji usługi Asystenta

Zakres czynności Asystenta

Klauzula dot. ochrony danych Ministerstwa

Klauzula dot. ochrony danych Gminy

Klauzula dot. ochrony danych GOPS

Zadanie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w gminie Nowy Żmigród realizowane
w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
ze środków Funduszu Solidarnościowego,
wartość dofinansowania: 132 345,00 zł, całkowity koszt realizacji: 132 345,00 zł

aoon2022

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że samorządy mają możliwość pozyskania środków finansowych na realizację usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach naboru do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022.

Link do informacji: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Dostępność

Informacja o Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie w tekście łatwym do czytania (ETR)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, pomaga osobom i rodzinom mieszkającym w Gminie Nowy Żmigród, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się w Nowym Żmigrodzie przy ul. Mickiewicza 2. Pracownicy Ośrodka pracują na parterze budynku.

Kierownikiem jest Aleksandra Mrugał.

Udzielamy pomocy rzeczowej lub finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, samotnym i rodzinom z dziećmi.

Pomagamy osobom starszym, niepełnosprawnym oraz tym, które doświadczają przemocy w rodzinie.

W Ośrodku możesz złożyć wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendium szkolnego, otrzymać zaświadczenie do Programu „Czyste powietrze”.

Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy możesz:

Napisać pismo i wysłać je na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie

ul. Mickiewicza 2

38-230 Nowy Żmigród

Napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wysłać faks pod numer 13 448 26 21

Możesz zadzwonić sam lub przy pomocy innej osoby pod numer telefonu: 13 448 26 22 lub 13 448 26 08.

Możesz przyjść do Ośrodka od poniedziałku do piątku:

- poniedziałek, wtorek, czwartek  w godzinach 7:30 – 15:30;

- środa w godzinach 7:30- 17:00;

- piątek: 7:30 – 14.00.

X