Banner strony

Dostępność

Informacja o Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie w tekście łatwym do czytania (ETR)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, pomaga osobom i rodzinom mieszkającym w Gminie Nowy Żmigród, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się w Nowym Żmigrodzie przy ul. Mickiewicza 2. Pracownicy Ośrodka pracują na parterze budynku.

Kierownikiem jest Aleksandra Mrugał.

Udzielamy pomocy rzeczowej lub finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, samotnym i rodzinom z dziećmi.

Pomagamy osobom starszym, niepełnosprawnym oraz tym, które doświadczają przemocy w rodzinie.

W Ośrodku możesz złożyć wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendium szkolnego, otrzymać zaświadczenie do Programu „Czyste powietrze”.

Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy możesz:

Napisać pismo i wysłać je na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie

ul. Mickiewicza 2

38-230 Nowy Żmigród

Napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wysłać faks pod numer 13 448 26 21

Możesz zadzwonić sam lub przy pomocy innej osoby pod numer telefonu: 13 448 26 22 lub 13 448 26 08.

Możesz przyjść do Ośrodka od poniedziałku do piątku:

- poniedziałek, wtorek, czwartek  w godzinach 7:30 – 15:30;

- środa w godzinach 7:30- 17:00;

- piątek: 7:30 – 14.00.

Zespół interdyscyplinarny

Czym jest zespół interdyscyplinarny?

Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na jakiej podstawie działa zespół interdyscyplinarny?

Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta na mocy art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W Gminie Nowy Żmigród Zespół Interdyscyplinarny funkcjonuje od 2011 r.

Kto wchodzi w skład zespołu interdyscyplinarnego?

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania zespołu interdyscyplinarnego:

Zespół interdyscyplinarny integruje i koordynuje działania podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, iż przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) i jest administratorem przetwarzanych danych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się na stronie w zakładce „Bezpieczeństwo danych osobowych”.

Kontakt do Administratora: adres – ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, tel. 13 448 26 21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – pisemnie na adres Administratora lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Formularz kontaktowy

Korzystając z formularza kontaktowego przetwarzamy Państwa dane osobowe, tj. imię, nazwa, adres e-mail, IP i inne dane podawane dobrowolnie jedynie do nawiązania kontaktu z osobom wysyłającą wiadomość, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.) – zgodnie z przesłanką art. 6 ust. 1 lit. c oraz e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przekazanie danych za pomocą formularza jest dobrowolne.

Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany kategorią archiwalną dla danego rodzaju sprawy, jeżeli zostanie ona wszczęta. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in.: osoby świadczące dla Administratora usługi prawne, informatyczne m.in. H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się podstawą prawną w pozyskaniu danych osobowych. Szczegółowe dane dotyczące odbiorców można uzyskać kontaktując się z Administratorem oraz Inspektorem Ochrony Danych. Dane nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje żądanie następujących uprawnień: prawa dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów.

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Przeglądarka internetowa a pliki cookies

W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z serwisu GOPS w Nowym Żmigrodzie przez użytkowników.

Każda przeglądarka internetowa umożliwia zarządzanie sposobem korzystania z plików cookies poprzez modyfikację jej ustawień. Wprowadzenie zmian jest bardzo proste, ale należy pamiętać, że wyłączając lub ograniczając obsługę plików cookies niektóre z funkcjonalności strony internetowej GOPS w Nowym Żmigrodzie mogą być dla użytkownika niedostępne. W każdej chwili możliwe jest przywrócenie obsługi cookies.

 

PODAJEMY LINKI DO ZMIANY USTAWIEŃ COOKIES W NAJPOPULARNIEJSZYCH PRZEGLĄDARKACH:

Firefox – zobacz

Chrome – zobacz

Internet Explorer  – zobacz (Windows 7)

Usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje:
 • osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione,
 • osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują m.in.:
 • czynności pielęgnacyjne, do których należą: przesłanie łóżka, zmiana bielizny pościelowej, mycie, czesanie, ubieranie, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, karmienie (w przypadku gdy stan zdrowia wymaga tej czynności),
 • czynności gospodarcze, do których należą: zakupy, zabezpieczenie posiłków, sprzątanie, pranie, palenie w piecu, przynoszenie wody do domu,
 • czynności opiekuńcze, do których należą: organizowanie czasu wolnego, w tym zapewnienie kontaktów z otoczeniem, dostarczanie książek i prasy, spacery z chorym,
 • czynności zdrowotne, do których należą: załatwianie wizyt lekarskich, realizowanie recept, podawanie lekarstw, współpraca z lekarzem i pielęgniarką środowiskową,
 • czynności rehabilitacyjne, do których należą: rehabilitacja fizyczna (nie dotyczy usług świadczonych przez lekarzy).
Kwestie odpłatności za usługi regulują uchwały:
 • Uchwała Nr XXII/150/04 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 27 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia zakresu usług opiekuńczych oraz wysokości wydatków na usługi opiekuńcze podlegające zwrotowi przez świadczeniobiorcę w gminie Nowy Żmigród,
 • Uchwała Nr XXIX/214/05 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 21 czerwca 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zakresu usług opiekuńczych oraz wysokości wydatków na usługi opiekuńcze podlegające zwrotowi przez świadczeniobiorcę w gminie Nowy Żmigród.

Miejsce wykonywania usług:
Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania osoby, która potrzebuje pomocy.

Wykonawca, który realizuje usługi na terenie Gminy Nowy Żmigród:
Usługi opiekuńcze realizowane są przez Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, która umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczne polega w szczególności na:
 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Świadczenia pomocy społecznej są zróżnicowane, niektóre mają charakter obligatoryjny, a inne fakultatywny. Każdy rodzaj świadczenia ma ustawowo określone przesłanki, które stanowią podstawę ich przyznania. Wyodrębnić można świadczenia pieniężne i niepieniężne, w tym w naturze i usługach, które udzielane są bezpłatnie, odpłatnie lub za częściową odpłatnością.

Świadczenia pieniężne:
 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.
Świadczenia niepieniężne:
 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

 

ZASADY UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

Zasady ogólne

Pomocy społecznej udziela się między innymi z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego /zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych/, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej bądź ekologicznej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Świadczenia udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może też być udzielona z urzędu.

Podstawą przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

Podstawę ustalenia danych osoby ubiegającej się o świadczenie, stanu jej zdrowia oraz sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej stanowią odpowiednio aktualne dokumenty, a w szczególności:  
 • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
 • decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej,
 • orzeczenie lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierające informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
 • zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
 • dowód otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej,
 • zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 • decyzja starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,
 • zaświadczenie albo oświadczenie o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
 • dowód opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
 • decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne,
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej albo o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy.

 

ZASIŁEK STAŁY

Komu przysługuje:
 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (tj. 701 zł),
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 528 zł na osobę)
Wysokość zasiłku stałego:
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, jednak nie więcej niż 645 zł miesięcznie,
 • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie,
 • zasiłek stały nie może być niższy niż 30 zł miesięcznie oraz nie wyższy niż 645 zł. 
 Definicje:
 • kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej: wynosi 701 zł,
 • kryterium dochodowe rodziny: iloczyn kwoty kryterium dochodowego, czyli kwoty 528 zł i liczby osób w rodzinie,
 • osoba samotnie gospodarująca: to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe,
 • rodzina: osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,
 • całkowita niezdolność do pracy: oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • niezdolność do pracy z tytułu wieku: oznacza osiągnięcie wieku emerytalnego określonego w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się zasiłku okresowego.

 

ZASIŁEK OKRESOWY

Przysługuje w szczególności ze względu na:
 • długotrwałą chorobę,
 • niepełnosprawność,
 • bezrobocie,
 • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Komu przysługuje:
 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 701 zł),
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie więcej niż 528 zł na osobę).
Wysokość:
 • W przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz rodziny – 5O% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej/rodziny a dochodem tej osoby/rodziny.
 • Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
Definicje:  
 • kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej: wynosi 701 zł,
 • kryterium dochodowe rodziny: iloczyn kwoty kryterium dochodowego czyli kwoty 528 zł i liczby osób w rodzinie,
 • osoba samotnie gospodarująca: to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe,
 • rodzina: osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.  

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

 

ZASIŁEK CELOWY

Przysługuje w szczególności na:
 • pokrycie części lub całości: zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, kosztów pogrzebu.
Komu przysługuje:
 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 701 zł),
 • rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie więcej niż 528 zł na osobę),
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach: osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może zostać przyznany:
   – specjalny zasiłek celowy – nie podlegający zwrotowi, w wysokości nie przekraczającej kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny,
   – specjalny zasiłek celowy – pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową,
 • osobie bezdomnej i innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne,
 • osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Wysokość: wysokość zasiłku celowego uwarunkowana jest od możliwości finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Definicje:
 • kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej: wynosi 701 zł,
 • kryterium dochodowe rodziny: iloczyn kwoty kryterium dochodowego czyli kwoty 528 zł i liczby osób w rodzinie,
 • osoba samotnie gospodarująca: to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe,
 • rodzina: osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,
 • osoba bezdomna: osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

 

PRACA SOCJALNA

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

Praca socjalna prowadzona jest:
1) z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;
2) ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.)

X