Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

Posiłek w szkole i w domu28 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia ze 150% do 200% kryterium (o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej). 

Dzięki temu pomoc w ramach programu otrzymają osoby o niskich dochodach, których dochód nie przekracza:
1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1164 zł),
1200 zł – dla osoby w rodzinie (dotychczas 900 zł). 

Celem programu jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy w postaci posiłku w szkole lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  proszone są o zgłoszenie się do pracowników socjalnych (pok. nr 7) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie.

Przyznanie pomocy jest poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego.

Podstawa prawna:

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

Uchwała Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023