Rodziny wspierające

Rodzina wspierająca

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Nowym  Żmigrodzie  zaprasza  do  współpracy  osoby  i  rodziny  zainteresowane  wsparciem  rodzin  przeżywających  trudności  w wypełnianiu  swoich  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych.

Zostając  rodziną  wspierającą  możesz  podzielić  się  swoim  doświadczeniem  i  wesprzeć  inne  rodziny.  Zasady  powoływania  i  współpracy  rodziny  wspierającej  określają  art.  od  29  do  31  ustawy  z  dnia  9  czerwca  2011 r. o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej.

Pełnienie funkcji rodziny  wspierającej  może  być  powierzone  osobom  z  bezpośredniego  otoczenia  dziecka  /np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi/,  które  nie  były  skazane  prawomocnym  wyrokiem  za  umyślne  przestępstwo oraz nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Rodzinę wspierającą ustanawia  Wójt  Gminy  Nowy  Żmigród  właściwy  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  rodziny  wspieranej  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  kierownika  ośrodka  pomocy  społecznej  wydanej  na  podstawie  przeprowadzonego  rodzinnego  wywiadu  środowiskowego.

Rodzina wspierająca, przy  współpracy  asystenta  rodziny,  pomaga  rodzinie  przeżywającej  trudności  w:
1) opiece i wychowaniu  dziecka;
2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;
3) kształtowaniu i wypełnianiu  podstawowych  ról  społecznych.

Z rodziną wspierającą  Wójt  Gminy  Nowy  Żmigród  właściwy  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  rodziny  wspieranej  zawiera  umowę,  która  określa  zasady  zwrotu  kosztów  związanych  z  udzielaniem  pomocy  /np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację/,  o  której  mowa  w  29 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Osoby  chętne  do  pełnienia  funkcji  rodziny  wspierającej  mogą  zgłaszać  swoją  kandydaturę  do  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Nowym  Żmigrodzie.  Po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  Kierownika  Ośrodka  /na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego/  z  rodziną  wspierającą  podpisana  zostanie  umowa,  na  podstawie  której  rodzina  wspierająca  uprawniona  będzie  do  zwrotu  kosztów  związanych  z  udzielonym  wsparciem.   

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 ze zm.)