„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w Gminie Nowy Żmigród

Program zapewnia usługę asystenta osobistego dla osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  a) o stopniu znacznym lub
  b) o stopniu umiarkowanym lub
  c) traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystencji osobistej mogą  w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

W Gminie Nowy Żmigród planuje się objęcie wsparciem asystenta 15 osób, a średnia ilość godzin na osobę zaplanowana została na poziomie 200 h rocznie. 

Limit godzin usług asystencji osobistej wynikający z Programu na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 360 godzin rocznie dla:
  a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  b) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o złożenie Karty zgłoszenia (druk w załączeniu) oraz aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności lub równoważnym  w terminie do 14.03.2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, w godzinach pracy Ośrodka.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem telefonu: 13 448 26 46, a także na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-rusza-nabor-wnioskow-do-edycji-2022

W załączeniu:

Regulamin Rekrutacji i Realizacji Programu w Gminie Nowy Żmigród

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Karta zgłoszenia do Programu

Karta realizacji usługi Asystenta

Zakres czynności Asystenta

Klauzula dot. ochrony danych Ministerstwa

Klauzula dot. ochrony danych Gminy

Klauzula dot. ochrony danych GOPS

Zadanie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w gminie Nowy Żmigród realizowane
w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
ze środków Funduszu Solidarnościowego,
wartość dofinansowania: 132 345,00 zł, całkowity koszt realizacji: 132 345,00 zł

aoon2022

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że samorządy mają możliwość pozyskania środków finansowych na realizację usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach naboru do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022.

Link do informacji: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022