Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w 2023 r.

Cel programu:

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Pomoc udzielana jest w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

Posiłek w szkole i w domu

W ramach Programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie realizuje 2 moduły:
1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH

Adresaci programu:

MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

– tj. rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 1200,00 zł na osobę w rodzinie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy, o której mowa wyżej, w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego

MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH:

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gmina udziela wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w szczególności  osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy (tj. 1552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 1200,00 zł dla osoby w rodzinie).

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH:

W 2023 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie Modułu 1 i 2 wynosi 142 307,00 zł, natomiast środki własne to kwota 50 000,00 zł.

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu” realizowanego przez Gminę Nowy Żmigród w 2023 r. wynosi 192 307,00 zł.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007)

Uchwała nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2022 r., poz. 1287)

Uchwała Nr III/23/2018  Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu” na lata 201–2023

Uchwała Nr LII/378/2023 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 25 stycznia 2023 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/2018  Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

Uchwała Nr LIV/384/2023 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023

plakat budzet panstwa 420x29 adobe express 1 page 0001