Banner strony

Informacja o naborze do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że samorządy mają możliwość pozyskania środków finansowych na realizację usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach naboru do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022.

Link do informacji: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Dostępność

Informacja o Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie w tekście łatwym do czytania (ETR)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, pomaga osobom i rodzinom mieszkającym w Gminie Nowy Żmigród, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się w Nowym Żmigrodzie przy ul. Mickiewicza 2. Pracownicy Ośrodka pracują na parterze budynku.

Kierownikiem jest Aleksandra Mrugał.

Udzielamy pomocy rzeczowej lub finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, samotnym i rodzinom z dziećmi.

Pomagamy osobom starszym, niepełnosprawnym oraz tym, które doświadczają przemocy w rodzinie.

W Ośrodku możesz złożyć wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendium szkolnego, otrzymać zaświadczenie do Programu „Czyste powietrze”.

Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy możesz:

Napisać pismo i wysłać je na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie

ul. Mickiewicza 2

38-230 Nowy Żmigród

Napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wysłać faks pod numer 13 448 26 21

Możesz zadzwonić sam lub przy pomocy innej osoby pod numer telefonu: 13 448 26 22 lub 13 448 26 08.

Możesz przyjść do Ośrodka od poniedziałku do piątku:

- poniedziałek, wtorek, czwartek  w godzinach 7:30 – 15:30;

- środa w godzinach 7:30- 17:00;

- piątek: 7:30 – 14.00.

Zespół interdyscyplinarny

Czym jest zespół interdyscyplinarny?

Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na jakiej podstawie działa zespół interdyscyplinarny?

Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta na mocy art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W Gminie Nowy Żmigród Zespół Interdyscyplinarny funkcjonuje od 2011 r.

Kto wchodzi w skład zespołu interdyscyplinarnego?

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania zespołu interdyscyplinarnego:

Zespół interdyscyplinarny integruje i koordynuje działania podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, iż przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) i jest administratorem przetwarzanych danych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się na stronie w zakładce „Bezpieczeństwo danych osobowych”.

Kontakt do Administratora: adres – ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, tel. 13 448 26 21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – pisemnie na adres Administratora lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Formularz kontaktowy

Korzystając z formularza kontaktowego przetwarzamy Państwa dane osobowe, tj. imię, nazwa, adres e-mail, IP i inne dane podawane dobrowolnie jedynie do nawiązania kontaktu z osobom wysyłającą wiadomość, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.) – zgodnie z przesłanką art. 6 ust. 1 lit. c oraz e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przekazanie danych za pomocą formularza jest dobrowolne.

Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany kategorią archiwalną dla danego rodzaju sprawy, jeżeli zostanie ona wszczęta. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in.: osoby świadczące dla Administratora usługi prawne, informatyczne m.in. H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się podstawą prawną w pozyskaniu danych osobowych. Szczegółowe dane dotyczące odbiorców można uzyskać kontaktując się z Administratorem oraz Inspektorem Ochrony Danych. Dane nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje żądanie następujących uprawnień: prawa dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów.

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Przeglądarka internetowa a pliki cookies

W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z serwisu GOPS w Nowym Żmigrodzie przez użytkowników.

Każda przeglądarka internetowa umożliwia zarządzanie sposobem korzystania z plików cookies poprzez modyfikację jej ustawień. Wprowadzenie zmian jest bardzo proste, ale należy pamiętać, że wyłączając lub ograniczając obsługę plików cookies niektóre z funkcjonalności strony internetowej GOPS w Nowym Żmigrodzie mogą być dla użytkownika niedostępne. W każdej chwili możliwe jest przywrócenie obsługi cookies.

 

PODAJEMY LINKI DO ZMIANY USTAWIEŃ COOKIES W NAJPOPULARNIEJSZYCH PRZEGLĄDARKACH:

Firefox – zobacz

Chrome – zobacz

Internet Explorer  – zobacz (Windows 7)

Usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje:
  • osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione,
  • osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują m.in.:
  • czynności pielęgnacyjne, do których należą: przesłanie łóżka, zmiana bielizny pościelowej, mycie, czesanie, ubieranie, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, karmienie (w przypadku gdy stan zdrowia wymaga tej czynności),
  • czynności gospodarcze, do których należą: zakupy, zabezpieczenie posiłków, sprzątanie, pranie, palenie w piecu, przynoszenie wody do domu,
  • czynności opiekuńcze, do których należą: organizowanie czasu wolnego, w tym zapewnienie kontaktów z otoczeniem, dostarczanie książek i prasy, spacery z chorym,
  • czynności zdrowotne, do których należą: załatwianie wizyt lekarskich, realizowanie recept, podawanie lekarstw, współpraca z lekarzem i pielęgniarką środowiskową,
  • czynności rehabilitacyjne, do których należą: rehabilitacja fizyczna (nie dotyczy usług świadczonych przez lekarzy).
Kwestie odpłatności za usługi regulują uchwały:
  • Uchwała Nr XXII/150/04 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 27 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia zakresu usług opiekuńczych oraz wysokości wydatków na usługi opiekuńcze podlegające zwrotowi przez świadczeniobiorcę w gminie Nowy Żmigród,
  • Uchwała Nr XXIX/214/05 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 21 czerwca 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zakresu usług opiekuńczych oraz wysokości wydatków na usługi opiekuńcze podlegające zwrotowi przez świadczeniobiorcę w gminie Nowy Żmigród.

Miejsce wykonywania usług:
Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania osoby, która potrzebuje pomocy.

Wykonawca, który realizuje usługi na terenie Gminy Nowy Żmigród:
Usługi opiekuńcze realizowane są przez Polski Komitet Pomocy Społecznej.

X