Świadczenie wychowawcze (500 +)

Świadczenie wychowawcze (500 plus) przysługuje w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

 

Komu przysługuje?

Świadczenie wychowawcze  przysługuje:

  • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
  • opiekunowi prawnemu dziecka, albo
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Istotne jest, że w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego, tj. 250 zł miesięcznie.

Na jaki okres jest przyznawane świadczenie wychowawcze?

Trwający obecnie od 1 lipca 2019 r. okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego trwa do 31 maja 2021 r.

Od 2021 r. będzie funkcjonować roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Wówczas wnioski będzie można składać od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną.

Rodzice/opiekunowie, którzy nie pobierają świadczenia wychowawczego z programu w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając wniosek. Świadczenie jest przyznawane wówczas od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego. Odstępstwo od powyższej zasady przyznawania może dotyczyć np. sytuacji związanej z ustalaniem prawa do świadczenia wychowawczego w przypadku urodzenia dziecka (jeżeli rodzic nowonarodzonego dziecka złoży w ciągu 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia dziecka, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo do wnioskowanego świadczenia otrzyma z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka). Inny przykład dotyczy przyznania, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub śmierci rodzica który złożył wniosek o świadczenie ale zmarł przed jego rozpatrzeniem. (aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, który do tej pory pobierał świadczenie wychowawcze).

Świadczenia wychowawcze wypłacane są w okresach miesięcznych.

Jak otrzymać świadczenie?

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje na wniosek.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną.

Można go złożyć:

  • od 1 kwietnia 2021 r. w tradycyjnej formie papierowej w urzędzie (pok. nr 12) lub za pośrednictwem poczty,
  • od 1 lutego 2021 r. drogą online za pośrednictwem:

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail, a jeśli takiego adresu zabraknie, informację o przyznaniu świadczenia można odebrać osobiście w GOPS (nieodebranie takiej informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia).

Przyznane świadczenie wychowawcze zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez wnioskodawcę.

Decyzje administracyjne są wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Wnioskodawcy przysługuje od nich odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu decyzji.

Zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenie. Niepoinformowanie organu wypłacającego świadczenie wychowawcze, o zmianach mających wpływ na prawo do tego świadczenia może skutkować koniecznością zwrotu przez osobę uprawnioną nienależnie pobranych świadczeń.

Od 1 lipca 2019 r. przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego nie wymaga już ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

WZÓR WNIOSKU

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – SW-1 (do stosowania na bieżący okres a także na okres 2021/2022)

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – SW-1Z (do stosowania na bieżący okres a także na okres 2021/2022)

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

  • Zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,
  • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, np. wyrok sądowy ustalający wykonywanie władzy rodzicielskiej i/lub miejsce pobytu dzieci.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407)

Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1177)