Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Uczniowie zamieszkujący na terenie Gminy Nowy Żmigród znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc mającą charakter socjalny w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

 

Stypendium szkolne

Komu przysługuje stypendium?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1296)). Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 ustawy o pomocy społecznej.

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

W jakiej formie udzielane jest stypendium?

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole, kolegium, ośrodku w ramach planu nauczania, może dotyczyć zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym wyrównawczych, o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym lub turystyczno-krajoznawczym organizowanych przez szkoły, kolegia, ośrodki i inne jednostki organizacyjne, które prowadzą statutową działalność w tym zakresie,
 • pomocy rzeczowej, jako całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania może dotyczyć kosztów zakwaterowania w internacie, bursie lub stancji, kosztów dojazdów do szkół środkami komunikacji zbiorowej; dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów,
 • stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, zgodnie z art. 90 d ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W jakiej kwocie przyznawane jest stypendium?

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych (min. 99,20 zł) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (maks. 248,00 zł).

Na jaki okres przyznawane jest stypendium?

Stypendium szkolne przyznawane jest na rok szkolny, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Jak otrzymać stypendium?

Aby otrzymać stypendium, należy złożyć wniosek. Wnioskodawcą mogą być rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 do 15 września danego roku szkolnego. Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie.

WZÓR WNIOSKU

Wniosek

Oświadczenie

Zaświadczenie szkolne

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

 • Zaświadczenia o wysokości przychodów z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (przychód brutto pomniejszony o: zaliczkę na podatek, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składkę na ubezpieczenie społeczne oraz kwotę alimentów bieżących świadczonych na rzecz innych osób,
 • zaświadczenie z zakładu pracy,
 • zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS, KRUS – przyznającej lub o waloryzacji renty/emerytury (oryginał do wglądu),
 • kserokopie decyzji o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń z GOPS (pomoc społeczna, pomoc socjalna),
 • kserokopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub zmieniającego wysokość zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie z KRUS o wielkości hektarów przeliczeniowych lub kserokopia ostatniego nakazu płatniczego (oryginał do wglądu),
 • w przypadku działalności gospodarczej (zasady ogólne i karta podatkowa) – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie/oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu,
 • oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł.

 

Zasiłek szkolny

Komu przysługuje zasiłek szkolny?

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego m. in. śmierci rodzica lub prawnego opiekuna, klęski żywiołowej, wydatków związanych z nagłą chorobą (ucznia, czy w rodzinie) oraz w innych szczególnych okolicznościach.

W jakiej kwocie przyznawany jest zasiłek?

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (maksymalnie 620,00 zł).

W jakiej formie udzielany jest zasiłek?

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Jak otrzymać zasiłek?

Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć wniosek. Wnioskodawcą mogą być rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie.

WZÓR WNIOSKU

Wniosek

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia, oraz wskazać jego wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 2230 ze zm.)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023, poz. 390 ze zm.)

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/298/2022 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród