Banner strony

Dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Zgodnie z przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:
2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo
1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

W okresie od stycznia do lipca dochód gospodarstwa domowego ustalony jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2020 r. a od sierpnia do października podstawę stanowią dochody gospodarstwa domowego za 2021 r.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
– gospodarstwo 2–3-osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
– gospodarstwo 4–5-osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
– gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o  centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:
– elektronicznie ( za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym z wykorzystaniem profilu zaufanego) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.,
– tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.:
 • osobiście – wnioski można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, przy ul. Mickiewicza 2, pok. nr 12, 13 w godzinach pracy Ośrodka – pod warunkiem zachowania wszelkich rygorów sanitarnych wynikających z obowiązujących obostrzeń.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w siedzibie GOPS Nowy Żmigród oraz na stronie internetowej www.gopsnowyzmigrod.pl.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1)

Rozporządzenie Ministra klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2)

WZÓR WNIOSKU

Wskazówki jak wypełnić wniosek

Klauzula informacyjna – dodatek osłonowy

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w Gminie Nowy Żmigród

Program zapewnia usługę asystenta osobistego dla osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  a) o stopniu znacznym lub
  b) o stopniu umiarkowanym lub
  c) traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystencji osobistej mogą  w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

W Gminie Nowy Żmigród planuje się objęcie wsparciem asystenta 15 osób, a średnia ilość godzin na osobę zaplanowana została na poziomie 200 h rocznie. 

Limit godzin usług asystencji osobistej wynikający z Programu na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 360 godzin rocznie dla:
  a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  b) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o złożenie Karty zgłoszenia (druk w załączeniu) oraz aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności lub równoważnym  w terminie do 14.03.2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, w godzinach pracy Ośrodka.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem telefonu: 13 448 26 46, a także na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-rusza-nabor-wnioskow-do-edycji-2022

W załączeniu:

Regulamin Rekrutacji i Realizacji Programu w Gminie Nowy Żmigród

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Karta zgłoszenia do Programu

Karta realizacji usługi Asystenta

Zakres czynności Asystenta

Klauzula dot. ochrony danych Ministerstwa

Klauzula dot. ochrony danych Gminy

Klauzula dot. ochrony danych GOPS

Zadanie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w gminie Nowy Żmigród realizowane
w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
ze środków Funduszu Solidarnościowego,
wartość dofinansowania: 132 345,00 zł, całkowity koszt realizacji: 132 345,00 zł

aoon2022

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że samorządy mają możliwość pozyskania środków finansowych na realizację usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach naboru do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022.

Link do informacji: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Dostępność

Informacja o Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie w tekście łatwym do czytania (ETR)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, pomaga osobom i rodzinom mieszkającym w Gminie Nowy Żmigród, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się w Nowym Żmigrodzie przy ul. Mickiewicza 2. Pracownicy Ośrodka pracują na parterze budynku.

Kierownikiem jest Aleksandra Mrugał.

Udzielamy pomocy rzeczowej lub finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, samotnym i rodzinom z dziećmi.

Pomagamy osobom starszym, niepełnosprawnym oraz tym, które doświadczają przemocy w rodzinie.

W Ośrodku możesz złożyć wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendium szkolnego, otrzymać zaświadczenie do Programu „Czyste powietrze”.

Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy możesz:

Napisać pismo i wysłać je na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie

ul. Mickiewicza 2

38-230 Nowy Żmigród

Napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wysłać faks pod numer 13 448 26 21

Możesz zadzwonić sam lub przy pomocy innej osoby pod numer telefonu: 13 448 26 22 lub 13 448 26 08.

Możesz przyjść do Ośrodka od poniedziałku do piątku:

- poniedziałek, wtorek, czwartek  w godzinach 7:30 – 15:30;

- środa w godzinach 7:30- 17:00;

- piątek: 7:30 – 14.00.

Zespół interdyscyplinarny

Czym jest zespół interdyscyplinarny?

Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na jakiej podstawie działa zespół interdyscyplinarny?

Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta na mocy art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W Gminie Nowy Żmigród Zespół Interdyscyplinarny funkcjonuje od 2011 r.

Kto wchodzi w skład zespołu interdyscyplinarnego?

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania zespołu interdyscyplinarnego:

Zespół interdyscyplinarny integruje i koordynuje działania podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, iż przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) i jest administratorem przetwarzanych danych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się na stronie w zakładce „Bezpieczeństwo danych osobowych”.

Kontakt do Administratora: adres – ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, tel. 13 448 26 21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – pisemnie na adres Administratora lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Formularz kontaktowy

Korzystając z formularza kontaktowego przetwarzamy Państwa dane osobowe, tj. imię, nazwa, adres e-mail, IP i inne dane podawane dobrowolnie jedynie do nawiązania kontaktu z osobom wysyłającą wiadomość, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.) – zgodnie z przesłanką art. 6 ust. 1 lit. c oraz e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przekazanie danych za pomocą formularza jest dobrowolne.

Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany kategorią archiwalną dla danego rodzaju sprawy, jeżeli zostanie ona wszczęta. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in.: osoby świadczące dla Administratora usługi prawne, informatyczne m.in. H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się podstawą prawną w pozyskaniu danych osobowych. Szczegółowe dane dotyczące odbiorców można uzyskać kontaktując się z Administratorem oraz Inspektorem Ochrony Danych. Dane nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje żądanie następujących uprawnień: prawa dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów.

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Przeglądarka internetowa a pliki cookies

W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z serwisu GOPS w Nowym Żmigrodzie przez użytkowników.

Każda przeglądarka internetowa umożliwia zarządzanie sposobem korzystania z plików cookies poprzez modyfikację jej ustawień. Wprowadzenie zmian jest bardzo proste, ale należy pamiętać, że wyłączając lub ograniczając obsługę plików cookies niektóre z funkcjonalności strony internetowej GOPS w Nowym Żmigrodzie mogą być dla użytkownika niedostępne. W każdej chwili możliwe jest przywrócenie obsługi cookies.

 

PODAJEMY LINKI DO ZMIANY USTAWIEŃ COOKIES W NAJPOPULARNIEJSZYCH PRZEGLĄDARKACH:

Firefox – zobacz

Chrome – zobacz

Internet Explorer  – zobacz (Windows 7)

X