Bezpieczeństwo danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach dotyczących pomocy społecznej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach świadczenia wychowawczego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przy realizacji programu „Dobry start”

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawie świadczeń rodzinnych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w działaniach wspierania kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach funduszu alimentacyjnego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dłużników alimentacyjnych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie Karty Dużej Rodziny

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach dotyczących wspierania rodziny

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w czynnościach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dotycząca zadań z art. 106 ust. 2-1 ustawy o pomocy społecznej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonania zlecenia, usługi oraz zawarcia i realizacji umowy cywilno-prawnej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób wnioskujących o udzielenie informacji publicznej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego