Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

aon 2024

Program zapewnia usługę asystenta osobistego dla osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, zwanym dalej „Programem”, jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
1)     dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
2)     osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
a)     o stopniu znacznym lub
b)     o stopniu umiarkowanym lub
c)      traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, zwanego dalej „asystentem”. Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym: 
1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły lub placówki oświatowej może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

W Gminie Nowy Żmigród planuje się objęcie wsparciem asystenta 18 osób, a średnia ilość godzin na osobę zaplanowana została na poziomie 135 h rocznie. 

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o złożenie  Karty zgłoszenia (druk w załączeniu)  oraz aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności lub równoważnym wraz z załącznikami wynikającymi z Regulaminu w terminie do 8.03.2024 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, w godzinach pracy Ośrodka, pokój nr 6 (parter).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 13 448 26 46,  a także na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

W załączeniu:

Regulamin Rekrutacji i Realizacji Programu w Gminie Nowy Żmigród

Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

Załącznik nr 2 - Karta realizacji usług asystenckich

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Uczestnika

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna

Załącznik nr 6 – Zakres czynności

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Zmiana Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

plakat AON