Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Logo asystent osobistyProgram zapewnia usługę asystenta osobistego dla osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, zwanym dalej „Programem”, jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
1)    dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
2)    osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
a)    o stopniu znacznym lub
b)    o stopniu umiarkowanym lub
c)    traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej „asystentem”, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. W szczególności usługi asystenta mogą polegać na pomocy:

  • w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej. Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

W Gminie Nowy Żmigród planuje się objęcie wsparciem asystenta 14 osób, a średnia ilość godzin na osobę zaplanowana została na poziomie 170 h rocznie. 

Limit godzin usług asystenta wynikający z Programu przypadający na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:  
1) 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
2)  720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3)  360 godzin rocznie dla:
a)  osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
b)  dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o złożenie  Karty zgłoszenia (druk w załączeniu)  oraz aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności lub równoważnym wraz z załącznikami w terminie do 14.03.2023 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, w godzinach pracy Ośrodka.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem telefonu: 13 448 26 46, a także na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

W załączeniu:

Regulamin Rekrutacji i Realizacji Programu w Gminie Nowy Żmigród

Karta zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Karta realizacji usług asystenckich

Oświadczenie Uczestnika

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zakres czynności

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Ewidencja przebiegu pojazdu

Ewidencja biletów komunikacyjnych

Zmiana Programu

plakat budzet panstwa aoon