Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Komu przysługuje?

Jednorazowa zapomoga przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka:
1) matce lub ojcu dziecka,
2) opiekunowi prawnemu (osobie, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem),
3) opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie, która przejęła opiekę nad dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka).

Prawo do becikowego przysługuje zamieszkującym w Polsce obywatelom polskim oraz w określonych ustawowo przypadkach zamieszkującym w Polsce cudzoziemcom.

W jakiej kwocie?

Jednorazową zapomogę przyznaje się w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Jak otrzymać?

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeśli:
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza w miesiącu 1 922 zł netto,
– matka dziecka, od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu, była pod opieką medyczną (nie dotyczy to opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, a także osób, które przysposobiły dziecko).

WZÓR WNIOSKU

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Co dołączyć do wniosku?

zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną, potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającego do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką,

– inne dokumenty, które potwierdzą dochód rodziny:

 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych osiągniętych w 2019 r. (m.in. stypendia, alimenty, dochód uzyskany za granicą, zasiłek macierzyński z KRUS, świadczenie rodzicielskie – szczegółowy katalog zawiera oświadczenie ZSR-05),
 • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1ha lub 1ha przeliczeniowy – oświadczenie ZSR-07),
 • w przypadku uzyskania dochodu po 2019 r. (szczegółowy katalog dochodów uzyskanych opisuje art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych):
  – umowę – w przypadku uzyskania dochodu z tytułu zatrudnienia,
  – zaświadczenie o wynagrodzeniu netto za miesiąc następny (np. podjęcie pracy od lipca – należy przedłożyć zaświadczenie o wynagrodzeniu netto za sierpień),
 • w przypadku utraty dochodu w 2019 r. lub po 2019 r. (szczegółowy katalog dochodów uzyskanych opisuje art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych):
  – świadectwo pracy,
  – PIT-11 za 2019 r.,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego zawierające informacje o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023, poz. 390 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017, poz. 1466) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. 2018 poz. 1497) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234 ze zm.)