Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024

Opieka wytchnieniowa logotypy

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

W Gminie Nowy Żmigród planowane jest objęcie usługami opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego 3 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a średnia ilość godzin na osobę zaplanowana została na poziomie 111 h rocznie. 

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej wynikający z Programu przypadający na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego. 

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci opieki wytchnieniowej proszone są o złożenie  Karty zgłoszenia (druk w załączeniu)  oraz aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności lub równoważnym wraz z załącznikami w terminie do 22.03.2024 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, w godzinach pracy Ośrodka, pokój nr 6.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem telefonu: 13 448 26 46,  a także na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

W załączeniu:

Regulamin

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna - Ministerstwo

Karta realizacji usługi opieki wytchnieniowej

Program

plakat budzet panstwa 420x29 adobe express.pdf 2