Dodatek mieszkaniowy

Jeśli Twoja sytuacja materialna jest trudna, możesz skorzystać z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego. Jest on przeznaczony na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest spełnienie kryteriów dochodowych. Jest to średni miesięczny dochód z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Jeśli prowadzisz:
–   gospodarstwo jednoosobowe – dochód nie może przekraczać kwoty 2 862,19 zł,
–   gospodarstwo wieloosobowe (tzn. prowadzisz je wspólnie z małżonkiem oraz innymi osobami stale z Tobą zamieszkującymi) – dochód nie może przekroczyć kwoty 2 146,64 zł na jedną osobę.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323).

Kryteria

Mieszkanie lub dom musi także spełniać kryteria powierzchniowe. Zajmowany lokal nie może być za duży w stosunku do liczby osób. Oznacza to, że powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie może przekraczać powierzchni normatywnej o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Limity powierzchni mieszkania

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Powierzchnia normatywna

Powierzchnia normatywna zwiększona o 30% dopuszczalnego przekroczenia

Powierzchnia normatywna zwiększona o 50% dopuszczalnego przekroczenia

1 osoba

35 m2

45,5 m2

52,5 m2

2 osoby

40 m2

52,0 m2

60,0 m2

3 osoby

45 m2

58,5 m2

67,5 m2

4 osoby

55 m2

71,5 m2

82,5 m2

5 osób

65 m2

84,5 m2

97,5 m2

6 osób

70 m2

91,0 m2

105,0 m2

 

Składanie wniosku

Wniosek o dodatek mieszkaniowy możesz złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie według wzoru uchwalonego przez Radę Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Do wniosku dołącz:
– deklarację o dochodach gospodarstwa domowego według wzoru uchwalonego przez radę gminy,
– dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków związanych z zajmowaniem mieszkania lub domu (m.in. czynsz, opłaty za energię cieplną, wodę ścieki, odpady i nieczystości ciekłe),
– dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu.

Przyznawanie i wypłata dodatku

Dodatek przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Sytuacja wnioskodawcy może zostać zweryfikowana w procesie tzw. wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza pracownik upoważniony przez wójta, na podstawie legitymacji. Podczas wywiadu pracownik może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym (zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych). Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego lub odmowa złożenia oświadczenia o stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego. Organ odmawia również przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że: występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub  faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.

Dodatek wypłacany jest zarządcy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny. Ryczałt za brak instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego, który jest wypłacany osobie wnioskującej.

Podstawa prawna

Dokumenty

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego + Deklaracja o dochodach + Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych