Banner strony

Bon energetyczny

Gospodarstwa domowe od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, mogą składać wnioski o bon energetyczny.  

Wnioski można składać w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania:
– tradycyjnie (papierowo) – wnioski można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, przy ul. Mickiewicza 2, pok. nr 12, 13 w godzinach pracy Ośrodka lub nadać w placówce pocztowej,
– elektronicznie (za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.).

Bon energetyczny przysługuje za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. każdemu gospodarstwu domowemu, którego główne źródło ogrzewania jest zgłoszone lub wpisane do CEEB oraz spełniającemu kryterium dochodowe. Dochody za 2023 r. nie powinny przekraczać 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Jeśli kryterium dochodowe zostanie przekroczone, dalej istnieje możliwość ubiegania się o bon energetyczny – w tym przypadku obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. W takim przypadku kwota świadczenia będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł.

Podstawowy bon energetyczny wyniesie:
1) 300 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 400 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 500 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Gospodarstwom domowym, których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną (pompa ciepła/ ogrzewanie elektryczne), przysługuje bon energetyczny w podwyższonej wysokości. Warunkiem jest wpisanie lub zgłoszenie takiego źródła do CEEB do 1 kwietnia 2024 r. – w przypadku źródeł już działających wcześniej, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB

Podwyższony bon energetyczny wyniesie:
1) 600 zł dla gospodarstwu domowego jednoosobowego;
2) 800 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 1000 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1200 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia i wypłaca niezwłocznie po jego przyznaniu.

Wzór wniosku

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. 2024, poz. 859)

Rekrutacja do działań CRAS

PWD 2024

Informujemy, że istnieje możliwość wzięcia udziału w projekcie pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” - Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.19 Integracja społeczna, w ramach działań organizowanych przez Stowarzyszenie CRAS.

Działania przewidziane do realizacji obejmują min:

 • konsultacje dietetyczne dla dzieci/rodziców/opiekunów prawnych;
 • konsultacje prawne dla rodziców/ opiekunów prawnych;
 • superwizje dla rodzin;
 • wsparcie psychologiczne dla dzieci/rodziców/opiekunów prawnych;
 • specjalistyczne poradnictwo rodzinno-pedagogiczne dla rodziców/ opiekunów prawnych w zakresie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych;
 • coaching dla rodzin;
 • trening umiejętności wychowawczych;
 • wyjazdy terapeutyczne dla rodzin przeżywających trudności.
Formularze rekrutacyjne dostępne są:

Formularze rekrutacyjne można składać:

 • osobiście:

– w lokalnym biurze projektu Partnera, tj. w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, pok. nr 6 w godzinach urzędowania, tj.
– poniedziałek, wtorek, czwartek – w godzinach 7:30–15:30;
– środa – w godzinach 7:30–17:00;
– piątek – w godzinach 7:30–14.00

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

 • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, pokój nr 6, tel. 13 4482621, 13 4482646 w godzinach urzędowania, tj.
  – poniedziałek, wtorek, czwartek – w godzinach 7:30–15:30;
  – środa – w godzinach 7:30–17:00;
  – piątek – w godzinach 7:30–14.00
 • Stowarzyszeniu „CRAS” Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Rzeszowie, ul. Plac Śreniawitów 9/1, 35-032 Rzeszów, tel. 691 182 539, 784 405 402

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Załącznik nr 1.1 do Formularza rekrutacyjnego

Oświadczenie dotyczące sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem

Oświadczenie o występujących w rodzinie trudnościach w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Rekrutacja do  projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”

Gmina Nowy Żmigród / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie rozpoczyna nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”- Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.19 Integracja społeczna. Lider projektu: Województwo Podkarpackie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Zadanie nr 8: Utworzenie i funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego w Nowym Żmigrodzie

Realizator: Gmina Nowy Żmigród/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie

Rodzaj wsparcia: zajęcia dla dzieci i młodzieży w Placówce Wsparcia Dziennego w Nowym Żmigrodzie

Działania przewidziane do realizacji obejmują:

 • wsparcie psychologiczne - dostosowane do potrzeb dzieci
 • trening kompetencji społecznych
 • trening skutecznego uczenia się
 • zajęcia arteterapeutyczne
 • zajęcia z dogoterapii
 • wyjazdy/wyjścia m.in. do kina, teatru, muzeum, Generatora Nauki, Alpako-Zagrody, Stajni Galicji, pijalni czekolady w Korczynie, na warsztaty zdobienia bombki choinkowej, warsztaty robienia pizzy, warsztaty garncarskie
 • wydarzenia okolicznościowe – Dzień Dziecka, rodzinne spotkania Mikołajkowe i Andrzejkowe
 • wyżywienie dzieci korzystających z zajęć tj. suchy prowiant, w tym m.in. napoje, owoce, jogurty, kanapki, ciastka, itp.
 • transport wychowanków do placówki
 • ubezpieczenie wychowanków od nieszczęśliwych wypadków
 • warsztaty psychologiczne dla rodziców z zakresu: „Radzenie sobie ze złością i agresją dziecka" oraz warsztaty „Szkoła uczuć dla Rodziców”

ZADANIE 8

UTWORZENIE I FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W NOWYM ŻMIGRODZIE

REALIZATOR ZADANIA

GMINA NOWY ŻMIGRÓD / GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM ŻMIGRODZIE

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA

KRYTERIA OBLIGATORYJNE

KRYT. 1, 2 i 3 NALEŻY SPEŁNIĆ ŁĄCZNIE

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIUM OBLIGATORYJNEGO

1.       

- osoby w wieku 7-18 r. ż.

- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące wieku dziecka zawarte w załączniku do formularza rekrutacyjnego

2.       

- dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej

lub

- dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych  oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo -wychowawcze

- zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania z zakresu pieczy zastępczej/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie / Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej o przebywaniu w pieczy zastępczej

- postanowienie sądu dotyczące konieczności uczęszczania dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego

- zaświadczenie/opinia z Ośrodka Pomocy Społecznej o trudnościach opiekuńczo-wychowawczych występujących w rodzinie (dotyczy beneficjentów OPS, u których występują trudności opiekuńczo-wychowawcze) lub

- zaświadczenie/opinia psychologa/pedagoga szkolnego o stwarzaniu przez dziecko trudności opiekuńczo-wychowawczych/ o trudnosciach opiekuńczo-wychowawczych występujących w rodzinie lub

- oświadczenie o trudnosciach opiekuńczo-wychowawczych występujących w rodzinie (dotyczy osób, u których występują trudnosci opiekuńczo-wychowawcze – osoby nie będące beneficjentami OPS)

3.       

- zamieszkiwanie na terenie Gminy Nowy Żmigród

- oświadczenie o zamieszkaniu zawarte w formularzu rekrutacyjnym

KRYTERIA PREMIUJĄCE (DAJĄCE PIERWSZEŃSTWO PRZY REKRUTACJI)

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIUM PREMIUJĄCEGO

1.

- osoba z niepełnosprawnością (+1 punkt)

- orzeczenie o  niepełnosprawności lub inne zaświadczenie zawarte w definicji Osób z Niepełnosprawnością zgodnie z Regulaminem Konkursu (jeśli dotyczy)

 

Termin naboru formularzy rekrutacyjnych: 24.04.2024 r. – 15.05.2024 r.

Formularze rekrutacyjne dostępne są:

w lokalnym biurze projektu Partnera:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, pok. nr 6 w godzinach urzędowania, tj. – poniedziałek, wtorek, czwartek – w godzinach 7:30–15:30; – środa – w godzinach 7:30–17:00; – piątek – w godzinach 7:30–14.00
 • na stronie internetowej Ośrodka https://gopsnowyzmigrod.pl/.

Miejsce składania formularzy rekrutacyjnych:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają formularz rekrutacyjny:

 • osobiście:
- w lokalnym biurze projektu Partnera, tj. w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, pok. nr 6 w godzinach urzędowania, tj. – poniedziałek, wtorek, czwartek – w godzinach 7:30–15:30; – środa – w godzinach 7:30–17:00; – piątek – w godzinach 7:30–14.00
- w głównym biurze projektu tj. ROPS w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9 (w dni robocze od poniedziałku do piątku), w godzinach pracy biura tj. 7.30-15.30

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres głównego biura projektu: 35-045 Rzeszów,
ul. Hetmańska 9 lub lokalnego biura projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokumenty rekrutacyjne dotyczące niepełnoletnich dzieci, wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny.

 

Więcej informacji:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, pokój nr 6, tel. 13 4482621, 13 4482646 w godzinach urzędowania, tj. – poniedziałek, wtorek, czwartek – w godzinach 7:30–15:30; – środa – w godzinach 7:30–17:00; – piątek – w godzinach 7:30–14.00

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Formularz rekrutacyjny do zadania nr 8 PWD - dzieci

Formularz rekrutacyjny do zadania nr 8 PWD - rodzice

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie występujących w rodzinie trudnościach w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Oświadczenie dotyczące sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem/dziećmi oraz dzieckiem/dziećmi do 25. roku życia kontynuującymi naukę, zgłoszonymi do udziału w projekcie, będącymi na utrzymaniu rodzica/rodzica zastępczego/opiekuna prawnego

Zaświadczenie o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej

Zaświadczenie o przebywaniu dziecka w pieczy zastepczej

Program Osłonowy „Wsparcie Seniorów na terenie Gminy Nowy Żmigród” na rok 2024

Celem Programu jest  poprawa  bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych z terenu Gminy Nowy Żmigród poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. Program skierowany jest do osób starszych w wieku 60 lat i więcej, wymagających wsparcia, których stan zdrowia może powodować zagrożenie dla ich życia, zdrowia lub bezpieczeństwa.

Osoby przystępujące do Programu obligatoryjnie muszą spełniać łącznie następujące warunki:
a) posiadać miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nowy Żmigród,
b) mieć ukończony 60 rok życia,
c) posiadać problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
d) prowadzić samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkać z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu seniorom w wieku 60 lat i więcej zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych m.in. w:
– przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
– detektor upadku,
– czujnik zdjęcia opaski,
– lokalizator GPS,
– funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami.

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym centrum monitoringu.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, biuro nr 7, tel. 13 448 26 22.

Regulamin uczestnictwa w Programie Osłonowym „Wsparcie Seniorów na terenie Gminy Nowy Żmigród” na rok 2024

Uchwała

plakat budzet panstwa 420x297 3.pdf 1

X